Jste zde

Informace o schválení plánů dílčích povodí

Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém zasedání dne 13. 6. 2016 pod číslem usnesení 1310/16 schválilo v souladu s § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro území Plzeňského kraje 
1. Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
2. Plán dílčího povodí Berounky,
3. Plán dílčího povodí Horní Vltavy,
4. Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.

Schválené plány dílčích povodí je možné nalézt na internetových stránkách http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/schvalene-plany-dilcich-povodi.

Dále bylo nařízením Plzeňského kraje č. 3/2016, které bylo vyhlášené ve Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje dne 15. 6. 2016 a nabývá účinnosti dne 30. 6. 2016, zrušeno nařízení Plzeňského kraje č. 2/2010 ze dne 20. 5. 2010 o vydání závazné části Plánu oblasti povodí Berounky, Plánu oblasti povodí Horní Vltavy a Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro správní obvod Plzeňského kraje.

Usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1083 o Národním plánu povodí Labe, Národním plánu povodí Dunaje, a Národním plánu povodí Odry byl schválen Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry.
Informace o Národních plánech povodí jsou k dispozici na internetových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/narodni-plany-povodi/.

Usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082 byly schváleny Plány pro zvládání povodňových rizik. 
Informace o plánech pro zvládání povodňových rizik jsou k dispozici na internetových stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/plany-pro-zvladani-povodnovych-rizik/.