Jste zde

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech (další informace na www.studujvpk.cz, www.infoabsolvent.cz, www.msmt.cz, www.nuov.cz, www.uiv.cz, www.altasskolstvi.cz nebo na iportal.csicr.cz).

Zajistit formuláře přihlášky není povinností ZŠ. Nově stanovené přihlášky naleznete na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, v níže uvedených odkazech, nebo v prodejnách distribuujících formuláře SEVT. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?

 • vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu?“, nebo z výše uvedených internetových zdrojů
 • informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 • obstarat si tiskopisy přihlášky - v prodejnách SEVT, nebo získat na internetu
 • vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 15. března 2015
 • Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy. Jednotné testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola v prvním pořadí není do  ověřování přihlášena, koná jednotné testy ve škole uvedené v druhém pořadí. Pořadí oborů na přihlášce, není závazné, uchazeč o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne odevzdáním zápisového lístku.
 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek – do 15. března 2015

Co dělat po odevzdání přihlášky ke studiu?

V případě, že se škola neúčastní pilotního ověřování:

 • od 22. 4. 2015 si zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí

Přijímací řízení do oborů s maturitní zkouškou

V případě, že se škola účastní pilotního ověřování:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v tomto školním roce vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Pilotního ověřování se účastní všechny střední školy zřizované Plzeňským krajem, které mají ve své nabídce maturitní obory. Jejich seznam naleznete v příloze.

Ověřování formou jednotných testů je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie:

             
„K“ (Gymnázium),  včetně uchazečů o víceleté gymnázium
„M“ (tzv. maturitní obory SOŠ) ,   
- „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik)       

 

Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení.

Netýká se přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou, skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a v kmenovém oboru, Gymnázium se sportovní přípravou, v nástavbovém studiu a zkráceném studiu (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona), a při přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b), c), d), a e) školského zákona).

V rámci ověřování budou ověřovány jednotné testy pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literaturyMatematiky a její aplikace v rozsahu RVP ZV.

Přijímací řízení může i nadále obsahovat zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.

Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna.

O prodloužení doby na zpracování testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

Ověřování podle jednotných testů se uskuteční v jednom řádném termínu, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu společném pro obě skupiny středních škol a v jednotném čase.

Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2015

14. 5. 2015

Šestileté a osmileté

16. 4. 2015

14. 5. 2015

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo sady ilustračních testů k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů v roce 2015 zde.

Přihlášeným uchazečům ke střednímu vzdělání zašle po 31. březnu 2015 ředitel školy, na kterou se uchazeč hlásí a na které bude uchazeč jednotný test konat, pozvánku k jednotným testům.

Pokud se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit z vážných důvodů, omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat do 3 dnů od termínu testů a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání testů. Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu pro konání testů proběhne samostatně. Ředitel školy ponechá pro tento případ odpovídající počet volných míst.

Co dělat po vykonání jednotných testů?

 • zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup nejdříve 22. dubna 2015.

V případě přijetí

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat

V případě nepřijetí

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí
 • pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (v sekci Školství a sport), nebo přímo na stránkách školy, kterou si pro další kola vybral

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Tato povinnost se nevztahuje na formy vzdělávání: večerní, dálková, distanční, kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2015 jeden zápisový lístek na své základní škole.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří P 308, tel.: 377 195 447). Více informací o vydávání zápisových lístků naleznete zde.