Jste zde

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

Právní předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
  • Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:

  • kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto   informace   zveřejní   ředitel  školy   pro   první   kolo přijímacího řízení  do 31. ledna, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

 

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku  ke vzdělávání  ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března.  Pro  první  kolo  přijímacího  řízení  může  uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.  Obě přihlášky  musí být  totožné.  Součástí přihlášky  mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení  PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).

Přihlášky  jsou k dispozici na webových  stránkách Ministerstva školství, mládeže a sportu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1, nebo níže v příloze.

 

Přijímací zkouška

Obory  vzdělání  se  závěrečnou  zkouškou,  obory  vzdělání  s  výučním  listem  a obory  zkráceného studia  konají přijímací zkoušku pouze, pokud je ředitelem školy stanovena.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je povinnou součástí prvního  kola  přijímacího  řízení  jednotná  přijímací  zkouška z  českého  jazyka a literatury  a  z  matematiky.  Výjimkou  jsou  obory  skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška.

 

Jednotná přijímací zkouška

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát:

  • v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
  • ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

pokud se do uvedeného oboru přijímací zkouška koná.

Termíny konání:

Uchazeč,  který  se  pro  vážné  důvody  k  řádnému  termínu  přijímací  zkoušky nedostavil   a  svoji  neúčast   písemně  omluvil do 3 dnů  řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná  přijímací  zkouška  se  skládá ze dvou didaktických testů - z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Délka  trvání  didaktického  testu  z  českého  jazyka  a  literatury  je  60  minut, z matematiky 70 minut.

Varianty  testů  jsou  různé  pro  čtyřleté  obory  vzdělání  (včetně  oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Maximální  možný  počet dosažených bodů v didaktických  testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Povolenými   pomůckami   při   konání   testů   je  pouze  modře  či  černě  píšící propisovací  tužka (nelze používat  gumovací pera  či fixky), u matematiky navíc obyčejná   tužka   a   rýsovací   potřeby.   Jakékoli   slovníky,   Pravidla  českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Uchazeči  se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky.

Ředitel  školy  může  v   rámci  kritérií  pro  přijetí   stanovit   hranici  úspěšnosti tj. minimální počet bodů.

Výsledek jednotné  přijímací zkoušky se na celkovém  hodnocení uchazeče podílí nejméně 60%, u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40%.

Centrum   pro   zjišťování   výsledků   vzdělávání   zpřístupní  výsledky  jednotné přijímací zkoušky uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna.

Ředitel školy  ukončí hodnocení do 2 pracovních  dnů po  zpřístupnění  hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odvolání proti nepřijetí na střední školu

Odvolání  uchazeče  proti rozhodnutí  ředitele  školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

Svůj   úmysl  vzdělávat  se  v dané  střední škole  potvrdí  uchazeč  odevzdáním zápisového  lístku  řediteli  školy,  který  rozhodl  o  jeho  přijetí  ke  vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč  odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

  • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
  • uchazeč  již  uplatnil  zápisový  lístek  v rámci přijímacího řízení do oborů  s  talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které  se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona - byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek se nevztahuje na formy vzdělávání večerní, dálková, distanční, kombinovaná,  pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem, zkráceného studia s maturitní zkouškou a v případě přijetí do vyššího ročníku SŠ.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště.

Cizincům vydává zápisový lístek krajský úřad dle místa pobytu, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Více informací o vydávání zápisových lístků naleznete zde.

 

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31. října.

Termín  pro  podávání  přihlášek  je  pro první kolo přijímacího řízení stanoven na 30. listopadu.

V  prvním  kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna.

Do  oborů  vzdělání  konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna.

Jednotná  přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Podáním přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a, tedy k 1. březnu.

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.

Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Úprava  podmínek  osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

Volná místa na středních školách v Plzeňském kraji

Přehled   průběžně   aktualizovaných   volných   míst  na  středních   školách     v Plzeňském kraji je k dispozici zde.

Informace k přijímacímu řízení

Všechny  potřebné  údaje  o  nabízených  oborech vzdělání na středních školách v  Plzeňském   kraji,  jsou  obsaženy  v  příručce „Čím budu?“, kterou  mají  žáci k dispozici na své základní škole, nebo v níže uvedených odkazech.  

Informace o řemeslných a technických oborech naleznete na webu www.technikaaremeslo.czwww.facebook.com/technikaaremeslo/.

Další informace naleznete na www.msmt.cz, www.cermat.cz, http://www.infoabsolvent.cz/www.studujvpk.cz, http://www.atlasskolstvi.cz/, http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/,https://www.facebook.com/jednotneprijimacky/?fref=ts.

Aktualizováno dne 10.01.2019 - 06:28