Jste zde

Formulář pro oznámení změn v dotačním titulu dle § 101a zákona o soc. službách pro rok 2019, e-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách a avíza o vratce dotace

Dle znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva) na rok 2019 z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj" je možné zasílat informace o změnách údajů uváděných v žádosti o dotaci  a avíza o vratce dotace také elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Informace o změnách údajů uváděných v žádosti o dotaci dle čl. VI, odst. 6 Smlouvy budou příjemci dotace zasílat na e-mailovou adresu:

magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz.

Avíza o vratce dotace dle čl. VI, odst. 25 Smlouvy budou příjemci dotace zasílat na e-mailové adresy:

magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz a kvetoslava.novotna@plzensky-kraj.cz.

Případné žádosti o změnu v rozpočtu čerpání dotace dle čl. VI, odst. 7 Smlouvy jsou příjemci dotace i nadále povinni předkládat pouze v listinné podobě prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Plzeňského kraje, zasláním poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to na předepsaném formuláři (viz příloha článku) nejpozději do 30. 11. 2019.