Jste zde

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019.

Cílem dotačního programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraj  – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 67  000  000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Martina Landová

tel.: 377 195 333, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz

Aktualizováno dne 25.01.2019 - 07:40