Jste zde

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2018 do 29. 3. 2018. Postup pro podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018.

Cílem dotačního programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určený pro tento dotační program je 67 000 000 Kč.

Kontaktní osoby:
Ing. Martina Landová, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz