Jste zde

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Žádosti budou přijímány od 1.3.2016 do 31.3.2016. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.
Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků určený pro tento program je 40.000.000 Kč.

Kontaktní osoby:
Ing. Martina Landová, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz
Tel.: 377 195 333