Jste zde

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018

Žádosti budou přijímány od 28. 5. 2018 do 18. 6. 2018. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k záměrům na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoli běžnou opravu) stávající vodohospodářské infrastruktury.

Dotace bude poskytnuta na vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace je určena pouze na projektovou činnost. Z dotace nelze hradit inženýrskou činnost. Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program na rok 2018 činí 2 000 000 Kč.


Kontaktní osoby:
Mgr. Martin Pták, e-mail: martin.ptak@plzensky-kraj.cz, telefon: 377 195 330