Jste zde

Dotační program podpora protipovodňových opatření 2018

Žádosti budou přijímány od 15. 1. 2018 do 2. 2. 2018. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k územnímu řízení pro opatření na výstavbu a jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní s ohledem na hospodárnost navrhovaného opatření.

Dotace bude poskytnuta na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace je určena pouze na projektovou činnost. Z dotace nelze hradit inženýrskou činnost, výkup pozemků apod.

Dotace se poskytuje jako investiční.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2018 činí 3 000 000 Kč.

Kontaktní osoby:
Ing. Martina Landová, e-mail: martina.landova@plzensky-kraj.cz