Jste zde

Dotační program Podpora projektů a činností - ochrana přírody a krajiny 2016

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2016 do 15. 3. 2016. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.
Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na konkrétní praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů, na údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a na výsadbu a údržbu dřevin ve volné krajině (u projektů výsadby a údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení dřevin). Dále budou podporovány iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a na údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrana přírody. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na tento dotační program pro rok 2016 činí 1.200.000 Kč.

Kontaktní osoby: Ing. Alena Bratková, email: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 594