Jste zde

Dotační program Ochrana přírody 2019

Žádosti budou přijímány od 5. 2. 2019 do 22. 2. 2019. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje (dále také jako „projekty“).

Dotace budou poskytovány zejména na:

  • praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti
  • ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů
  • údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
  • výsadba geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů
  • iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin
  • údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody

Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2019 činí 2.000.000 Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.czKontaktní osoby:
Ing. Alena Bratková, e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz