Jste zde

Dobrovolné svazky obcí

Rejstřík dobrovolných svazků obcí vedený Krajským úřadem Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“) vede v přenesené působnosti rejstřík dobrovolných svazků obcí. (§ 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a podpůrně též § 120 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.

Vznik a činnost dobrovolných svazků obcí se řídí zejména těmito právními předpisy:

 • Založení  svazku, právní osobnost svazku, předmět činnosti, stanovy - §§ 49 až 53 zákona o obcích, § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích
 • Zrušení svazku - §§ 168 – 173 občanského zákoníku a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích
 • Zánik svazku - § 185 občanského zákoníku
 • Likvidace svazku -  §§ 187- 209  občanského zákoníku.  
 • Hospodaření svazku - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis nového dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) do rejstříku svazků obcí

Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje:

 • den vzniku svazku obcí,
 • den jeho zrušení s uvedením právního důvodu,
 • den jeho zániku,
 • název a sídlo svazku obcí,
 • identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
 • předmět činnosti svazku obcí,
 • orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Rejstřík svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů.  

Pro zaregistrování DSO je nutno krajskému úřadu předložit písemný návrh na zápis do registru. K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí. Od okamžiku, kdy je DSO zapsán do rejstříku svazků obcí, může pod vlastním názvem nabývat práva a zavazovat se k povinnostem; v rámci toho může rovněž vlastnit majetek. DSO jako právnická osoba odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Zmocněncem k podání registračního návrhu může být kdokoli, kdo je způsobilý k právním úkonům, např. některý ze zakládajících členů DSO nebo osoba určená k výkonu funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu, též advokát či notář. Osoba, která registrační návrh u krajského úřadu podává, musí doložit, že je k tomu zmocněna.

Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí musí schválit zastupitelstvo každé příslušné obce (§ 84 odst. 2 písm. e), r) zákona o obcích). V zakladatelské smlouvě obce jako  zakladatelé vyjádří svou vůli DSO založit. Obsah smlouvy není vymezen zákonem o obcích, smlouva však musí splňovat obecné náležitosti, musí tedy obsahovat zejména:

 • označení jednotlivých účastníků smlouvy,  tj. název jednotlivých zakladatelů, jejich sídlo, IČ,
 • uvedení osoby oprávněné jednat jménem zakladatele,
 • projev vůle založit DSO,
 • název zakládaného svazku, sídlo, předmět činnosti,
 • datum a podpisy statutárních zástupců všech zakládajících obcí.

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména:

 • úkoly  v oblasti  školství,  sociální  péče,  zdravotnictví, kultury, požární ochrany,  veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty  obce, správy veřejné  zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování  a odvozu komunálních  odpadů a jejich nezávadného  zpracování, využití  nebo zneškodnění,  zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů   veřejné   osobní   dopravy   k zajištění  dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly   v oblasti   ochrany  ovzduší,   úkoly  související  se zabezpečováním  přestavby  vytápění  nebo  ohřevu  vody  tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • provoz lomů,  pískoven a zařízení  sloužících k těžbě  a úpravě nerostných surovin,
 • správa  majetku   obcí,  zejména  místních   komunikací,  lesů, domovního  a bytového  fondu, sportovních,  kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

Jde o výčet demonstrativní, nikoliv taxativní, tzn. že obce si mohou jako předmět činnosti svazku obcí ujednat i plnění jiných úkolů z oblasti samostatné působnosti obcí, které budou splňovat obecný požadavek účelu ochrany a prosazování jejich společných zájmů.

Přílohou  smlouvy  o  vytvoření  svazku  obcí  jsou jeho stanovy, v nichž musí být uvedeno:   

 • název a sídlo členů svazku obcí,
 • název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
 • orgány svazku obcí, způsob  jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování, včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví.
 • majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
 • zdroje příjmů svazku obcí,
 • práva a povinnosti členů svazku obcí,
 • způsob rozdělení  zisku a podíl  členů na úhradě  ztráty svazku obcí,
 • podmínky přistoupení ke svazku obcí  a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
 • obsah a  rozsah kontroly svazku obcí  obcemi, které svazek obcí vytvořily.

Smlouva o vytvoření DSO včetně stanov se krajskému úřadu předkládá ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení musí být buď v originále, nebo jedno vyhotovení v originále a jedno v ověřené kopii. Registraci krajský úřad vyznačí na předložených listinách razítkem a jedno vyhotovení vrátí navrhovateli. Usnesení zastupitelstev jednotlivých obcí se předkládá  v jednom vyhotovení v originále či ověřené kopii.

K zápisu do registru musí být krajskému úřadu doloženo:

 • písemný návrh na zápis do registru,
 • usnesení zastupitelstev jednotlivých obcí, kde zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření svazku obcí či o vstupu do již existujícího svazku a schválilo smlouvu o vytvoření svazku obcí  včetně stanov svazku,
 • smlouva o vytvoření svazku obcí,
 • stanovy,
 • doklad o oprávněnosti osob k podpisu zakladatelských dokumentů (zpravidla výpis z  usnesení zastupitelstva o volbě starosty),
 • orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce;
 • zmocnění osoby, která je oprávněna podat ke krajskému úřadu návrh na registraci DSO - toto zmocnění může být obsaženo v zakladatelské smlouvě nebo v zápise o ustavující členské schůzi.

Hospodaření dobrovolného svazku obcí

Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  hospodaří svazek obcí s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho členské obce podle stanov svazku obcí, a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností.“ Dobrovolný svazek obcí je též na základě § 53 odst. 1 zákona o obcích povinen požádat o přezkoumání svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, nebo zadá přezkoumání auditorovi.

Změny v dobrovolném svazku obcí

Dojde-li ke  změně zakladatelských dokumentů (stanov, zakladatelské smlouvy) nebo ke změně statutárního orgánu svazku, musí být tyto změny vždy bezodkladně oznámeny a zaslány krajskému úřadu, aby údaje vedené v rejstříku svazků obcí (§ 49 odst. 4 zákona o obcích) i v registru osob (§ 4, § 26 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) mohly být aktualizovány. 

Změna musí proběhnout v souladu s registrovanými stanovami a být krajskému úřadu prokazatelně doložena. Změna zakladatelských dokumentů se krajskému úřadu předkládá ve dvou vyhotoveních - obě vyhotovení buď v originále nebo jedno vyhotovení v originále a jedno v ověřené kopii. Krajský úřad vyznačí změnu na originálním výtisku změněných zakladatelských dokumentů razítkem a jedno vyhotovení vrátí navrhovateli.

Změny údajů  o statutárním orgánu svazku musí být krajskému úřadu hlášeny především v rozsahu jména a příjmení, data narození a adresy bydliště osob (např. předseda svazku), aby tyto údaje mohly být včas aktualizovány v registru osob i v  rejstříku svazku obcí.

Přístup do rejstříku svazků obcí

Rejstřík svazku obcí je veřejný rejstřík, jehož součástí je sbírka listin, v níž  jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů.  Je přístupný každému; každý do něho může nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo kopie.    

Vydávání  výpisů z rejstříku svazků obcí

Dokladem o právní subjektivitě dobrovolného svazku obcí jsou smlouva o vytvoření svazku obcí a stanovy s vyznačením registrace krajským úřadem. Krajský úřad po zápisu do rejstříku svazku obcí vydává osvědčení o zápisu do rejstříku svazků. Na základě  písemné žádosti svazku vydává dále krajský úřad pro potřeby konkrétního svazku formou osvědčení také výpis, kde uvede údaje o příslušném svazku vedené v rejstříku svazku obcí dle § 49 odst. 4 zákona o obcích.

Návrh na zápis do rejstříku svazků obcí spolu s příslušnými přílohami lze podat:

- osobně v podatelně Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova    1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, přízemí, místnost č. 044      

úřední hodiny podatelny:                                                                       pondělí, středa:     7:30 – 17:00                                                               úterý, čtvrtek:       7:00 – 15:15                                             pátek:                  7:00 – 14:00

- písemně na adresu:   Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Informace týkající se dobrovolných svazků obcí poskytnou (1. patro, kancelář č. 127):

Ing. Helena Křížová – tel. 377195562, e-mail: helena.krizova@plzensky-kraj.cz

Miroslava Váňová – tel. 377195486, e-mail: miroslava.vanova@plzensky-kraj.cz

 

Upozornění týkající se registrace zájmových sdružení právnických osob:

Do 31.12.2013 byl krajský úřad orgánem příslušným rovněž k registraci zájmových sdružení právnických osob založených dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  S účinností k 1. lednu 2014 se v souladu s § 124 odst. 1 rejstříkového zákona stal registr zájmových sdružení právnických osob součástí spolkového rejstříku. Nově vzniklý spolkový rejstřík vedou od 1. ledna 2014 krajské soudy příslušné podle sídla zájmového sdružení (s výjimkou Krajského soudu v Praze). Zájmová sdružení právnických osob se v souladu s § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník řídí i nadále dosavadními předpisy, nicméně působnost nad nimi namísto krajských úřadů vykonávají rejstříkové soudy. Veškeré návrhy na změny dosavadních zájmových sdružení právnických osob by proto od 1. ledna 2014 měly směřovat výlučně k rejstříkovým soudům.

 

(aktualizováno k 01.05.2017)


 

 

Aktualizováno dne 05.06.2017 - 08:50