Jste zde

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016

 Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce.

Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). 
Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Rozhodnutím ministryně č. 23/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí.

Žádosti je možné podávat od 26.02.2016.
Ukončení příjmu žádostí: 29.04.2016.

Případní zájemci se mohou obracet na MMR ČR.

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016