Jste zde

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č. 437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Oznámení o vydání bude vyvěšeno na úřední desce PK a nabyde účinnosti 15. dnem ode dne vyvěšení v souladu s § 25 odst. 3 zák. 500/2004 Sb., správního řádu.

Tato aktualizovaná územně plánovací dokumentace pro celé území kraje nahradí dosud platné Zásady územního rozvoje PK a bude závazná pro vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Pořízení Aktualizace č.1 ZÚR PK proběhlo dle požadavků stavebního zákona.