Jste zde

Společně pro dotace

Prezentace nabídky pro potencionální žadatele o dotaci na území Plzeňského kraje
    Oddělení technické podpory a propagace Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje připravilo pro všechny potencionální žadatele o dotaci na území Plzeňského kraje partnerský program „Společně pro dotace“. Jedná se o dobrovolné partnerství, v jehož rámci nabídne Plzeňský kraj všem partnerům, kteří se do programu zapojí, prostřednictvím OTPP poradenství, metodickou pomoc a asistenci v procesu řízení přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z fondů a programů Evropské Unie. Nabízíme Vám možnost získat ucelenou představu o problematice získávání dotací s ohledem na Vaše potřeby, požadavky a možnosti.
    V rámci této činnosti, poskytne OTPP komplexní poradenství, asistenci popřípadě pomoc při všech fázích přípravy a realizace projektů. Bude se jednat zejména o vyhledání vhodného zdroje, přípravu projektového záměru, registraci projektu, přípravu žádostí včetně jejich povinných příloh, podání žádosti, asistence při projednávání žádosti se zprostředkujícím subjektem, vyhledání vhodných partnerů projektu a vhodných dodavatelů, poradenství s administrací při realizaci projektu, pomoc při řešení krizových situací v realizační fázi projektu, asistenci při tvorbě závěrečné zprávy a vyúčtování dotace.
    Pro zajištění takovéhoto rozsahu činností bude OTPP postupně sbírat a soustřeďovat všechny aktuální informace z oblasti dotací a programů EU včetně poznatků a zkušeností všech partnerů programu. Tímto způsobem bude možno koncentrovat veškeré důležité informace na jednom místě a sdílet je se všemi partnery programu prostřednictvím OTPP, což v praxi umožní propojit všechny žadatele o dotaci a zajistit vzájemnou výměnu důležitých informací.
    Vzhledem k tomu, že se počítá s širokým zapojením nejrůznějších subjektů do tohoto partnerského programu, bude OTPP jeho prostřednictvím také monitorovat skutečné potřeby Plzeňského kraje pro další programové období EU tj. 2014–2020. Získané informace včas poskytne kompetentním místům, jako podklady pro jednání o budoucí struktuře a obsahu operačních programů.

Jsme přesvědčeni o tom, že na základě partnerství lze dosáhnout společného cíle, kterým je zefektivnění čerpání dotačních prostředků EU na území celého Plzeňského kraje.

Připojujeme elektronický registrační formulář, který je přihláškou do partnerského programu Plzeňského kraje „Společně pro dotace“.