Jste zde

Koordinátor pro romské záležitosti Krajského úřadu Plzeňského kraje

 

V souladu s § 67 odst.1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, je na Krajském úřadě Plzeňského kraje zřízena funkce koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátor). Mezi úkoly koordinátora patří:

-          koordinace činnosti pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity ve společnosti (tzv. romských poradců),

-         spolupráce s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity, romskými poradci, nestátními neziskovými organizacemi, ministerstvy, Agenturou pro sociální začleňování, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi,

-          předávání informací, zkušeností mezi výše uvedenými subjekty,

-          příprava souborných zpráv o situaci romské komunity a jejích potřebách,

-          spolupráce při přípravě rozvojových programů kraje a programů sociální prevence,

-         zpracovávání podkladů v rámci své působnosti pro koncepční a strategické dokumenty pro ústřední státní orgány,

-          zpracování stanovisek k návrhům zákonů vypracovaných krajem a k návrhům právních předpisů kraje, týkajících se práv romské komunity,

-          poradenství (poskytovatelům sociálních služeb, školám, sociálním pracovníkům, nestátním neziskovým organizacím, zaměstnancům obecních úřadů),

-          zabezpečování agendy dotačních programů kraje v oblasti integrace příslušníků romských komunit (Program podpory sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách,
a v oblasti činnosti koordinátora (Dotační program podpora koordinátorů romských poradců vyhlašovaný Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity),

-          shromažďování, případně aktualizace údajů o sociálně vyloučených lokalitách na území kraje.

Koordinátor je organizačně zařazen do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje, oddělení sociálních služeb. Činnost koordinátora pro romské záležitosti je výkonem přenesené působnosti státní správy.