Jste zde

Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje

Koncepční dokument "Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje"  byl schválený usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 833/08 dne 2.9.2008. Jedná se o aktualizaci Programu rozvoje Plzeňského kraje, který ZPK schválilo 18.6.2002. Program rozvoje Plzeňského kraje ( dále jen „Program“)  byl zpracováván dle podmínek zákona o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. v platném znění. 

Pořizovatelem materiálu je  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování. Na základě zadání jej připravila RRA Plzeňského kraje. Aktualizovaný Program byl v několika stupních projednán v pracovních skupinách složených dle rozhodnutí Rady Plzeňského kraje. Jednání v pracovních skupinách probíhalo v termínech 11.6. – 13.6. 2007 a 16.10. – 18.10. 2007. Dále probíhaly individuální projednání se členy Rady Plzeňského kraje.

 

Aktualizovaný Program byl dle požadavků příslušné legislativy posuzován z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Dne 14.07.2008 proběhlo veřejné projednání návrhu změny Programu  a vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (SEA). Následně byly vypořádány připomínky, které byly vzneseny v rámci zveřejnění a veřejného projednání navrženého materiálu.  Posuzování aktualizovaného Programu z hlediska vlivu na životní prostředí bylo dokončeno vydáním souhlasného stanoviska MŽP podle zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k návrhu změny koncepce „Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje“.