Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov

26. června 2019 13:16, aktualizováno 12. prosince 2019 14:02, Ing. Jana Němečková
Cílem projektu financovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 20020, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území, jsou managementové zásahy v EVL Bonětice a Kakejcov, které jsou nezbytné z důvodu obnovení vhodných podmínek pro trvalý výskyt předmětu ochrany, kterým je v obou případech čolek velký (Triturus cristatus). V rámci realizace projektu dojde především k odstranění sedimentu (odbahnění), kácení dřevin a k opravě technických prvků rybníka v EVL Kakejcov. Tyto opatření jsou nezbytná pro obnovu a stabilizaci vhodného biotopu pro rozmnožování a vodní vývojovou fázi předmětu ochrany.

Stav projektu: realizace
Celkové náklady projektu: 5 702 274,78 Kč
Výše podpory: 5 702 274,78 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.