Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách

13. prosince 2011 10:59, aktualizováno 13. prosince 2019 07:53,

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách.

Na rok 2020 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:                                                                                                               

    30.01.2020
    20.02.2020
    19.03.2020
    23.04.2020
    21.05.2020
    28.05.2020
    18.06.2020
    24.09.2020
    22.10.2020
    29.10.2020
    26.11.2020
    17.12.2020

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Vzor přihlášky je uveden v příloze. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky.

K přihlášce se doloží následující dokumenty:

a)  platný průkaz totožnosti žadatele
b)  doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele
c)  doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření
d)  doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e)   platný řidičský průkaz žadatele
f)    výpis z evidenční karty řidiče – žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g)   profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem)
h)   registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje

Doklady uvedené pod  písm. a), b), d) e), g), h)  se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích.  Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.

Otázky k ústní části zkoušek jsou uvedeny v příloze.  

 

 

 

Soubory ke stažení