Sanace kontaminovaného území Koloveč

03. července 2019 Ing. Jana Němečková

Sanace kontaminovaného území Koloveč

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, primární oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží, byla sanace horninového prostředí a podzemní vody znečištěné chlorovanými uhlovodíky v prostoru bývalého areálu Chodské pletárny, výrobní družstvo, Koloveč v k. ú. Koloveč, v obci Koloveč. Koncepce řešení sanace vycházela z výsledků zpracované Analýzy rizik (AQUATEST a.s., 2010) pro dané území. V rámci realizace projektu došlo k odtěžení znečištěné zeminy a její nahrazení nekontaminovaným materiálem, dále venting půdního vzduchu, sanace podzemní vody inovativní technologií stimulované biologické reduktivní dehalogenace, prokázání splnění sanačních limitů, aktualizace analýzy rizik a uvedení pozemků do stavu blízkého původnímu.

Stav projektu: udržitelnost
Ukončení udržitelnosti projektu: 27. 10. 2020
Ukončení realizace projektu: 27. 10. 2015
Celkové náklady projektu: 6 904 657,39 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 6 863 716,67 Kč
Výše podpory:  6 177 344,40 Kč