Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a o evropsky významné lokality Plzeňského kraje

03. července 2019 08:16, aktualizováno 29. října 2019 14:22, Ing. Jana Němečková

Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a o evropsky významné lokality Plzeňského kraje

Cílem projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblasti podpory 6.2 – podpora biodiverzity, bylo zajištění péče o 19 vybraných zvláště chráněných území dle schválených plánů péče a podpora pestrosti (diverzity) zde se vyskytujících lučních společenstev s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, příp. živočichů a zajištění péče o 8 vybraných evropsky významných lokalit s předměty ochrany netopýr velký, vrápenec malý, vrkoč útlý a hořeček český.

Stav projektu: udržitelnost
Ukončení udržitelnosti projektu: 7. 12. 2025
Ukončení realizace projektu: 7. 12. 2015
Celkové náklady projektu: 5 012 863,60 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 5 012 863,60 Kč
Výše podpory:  4 511 577,24 Kč