Informace k náhradě nákladů za likvidaci léčiv

22. prosince 2017 Bc. Petra Jana Váchalová

Postup úhrady nákladů vzniklých s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním od 1. 12. 2019

dle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o léčivech“) a dle Metodického postupu Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-3 k provedení novely zákona o léčivech


1. Lékárny jsou povinny převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami.

2. Tato nepoužitelná léčiva od lékáren přebírají osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (dále také jen „osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva“), a to bezúplatně.

3. Osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva jsou uvedeny v seznamu Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-osob-opravnenych-odstranovat-nepouzitelna-leciva_10967_1955_3.html

4. Náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí stát prostřednictvím krajského úřadu přímo osobám oprávněným nepoužitelná léčiva odstraňovat. Tyto osoby uplatní náklady na likvidaci nepoužitelných léčiv u krajského úřadu kraje, v jehož správním území převzala lékárna nepoužitelná léčiva od fyzických osob.

5. Náklady budou uhrazeny na základě faktury, obsahující náležitosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a náležitosti obchodních listin dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Odběratelem je Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. IČO: 70890366, DIČ: CZ70890366. Splatnost bude činit 60 dnů ode dne doručení faktury Plzeňskému kraji.

V případě, že jsou osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud mohou zcela nebo z části uplatnit odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty. Osoby, které nejsou plátcem daně z přidané hodnoty, mají nárok na úhradu nákladů včetně daně z přidané hodnoty.

Součástí faktury bude položkový seznam lékáren s provozovnou ve správním území Plzeňského kraje, na kterém bude uvedeno množství odstraněných nepoužitelných léčiv a částka nákladů požadovaná k náhradě. Skutečnost předání léčiv lékárnami osobám oprávněným odstraňovat nepoužitelná léčiva bude doložena dokumentem, na kterém bude označena lékárna a osoba oprávněná odstraňovat nepoužitelná léčiva a uvedeno množství odpadu pod kódem 200132 (např. ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů, potvrzení o převzetí odpadu aj.). Doklad bude signován oběma stranami.

Krajský úřad po obdržení faktury ihned požádá Ministerstvo financí ČR o úhradu nákladů. Faktura bude proplacena až po obdržení prostředků z ministerstva.

6. Lékárny, které dosud neuplatnily náklady vzniklé do 30. 11. 2019, mohou žádat na předepsaném formuláři (viz příloha). Lékárny, které jsou plátcem daně z přidané hodnoty, nesmí tuto daň zahrnout do žádosti o náhradu, pokud mohou zcela nebo z části uplatnit odpočet daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lékárny, které nejsou plátcem daně z přidané hodnoty, mají nárok na úhradu nákladů včetně daně z přidané hodnoty. Náhrada se týká pouze těch nákladů, které byly již uhrazeny. Toto bude doloženo výpisem z účtu, příp. jiným dokladem o zaplacení. Hrazeny budou kódy 200132. Žádosti lze zaslat datovou schránkou, emailem s připojením elektronického podpisu nebo písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Metodický postup Ministerstva financí ČR k provedení novely zákona o léčivech je k dispozici v příloze.

Soubory ke stažení