DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 - schválení dotací

13. června 2018 Bc. Petra Hessová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání dne 11. června 2018 svým usnesením č. 699/18 poskytnutí dotací z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 (dále jen HS a NPO PK 2018).
V příloze tohoto článku je Tabulka rozdělení dotací z tohoto titulu včetně uvedení náhradních akcí (u náhradních akcí je uvedeno pořadí dle charakteru akce - zda se jedná o investiční či neinvestiční akci - i maximální částka případné dotace).
Všichni Žadatelé budou informováni o stavu svých Žádostí prostřednictvím systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace.

Obec, které byla schválena dotace, musí dle Pravidel titulu před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace doložit tyto doklady (s ohledem na účel akce):
A) Smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu, cenové nabídky apod. s přímým zhotovitelem díla na celkové náklady akce. Dílo musí být provedeno oprávněným podnikatelem.
Ve smlouvě o dílo - zejména u místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, vodovodní a kanalizační sítě apod. bude uvedena identifikace umístění podle katastru nemovitostí. Ve smlouvě o dílo bude vždy uvedena cena díla bez DPH, výše DPH a cena s DPH; případně fakt, že dodavatel není plátcem DPH.
Dotace nemůže být poskytnuta pouze na nákup materiálu - tj. na akce, kdy obec pouze nakoupí materiál a práce provede svépomocí. Objednávky ani dohody o provedení práce nebudou jako podklad pro uzavření dotační smlouvy akceptovány, stejně tak nemůže být podkladem pro uzavření smlouvy jakýkoliv smluvní dokument o zprostředkování zhotovení díla.
Zhotovitelem díla nemůže být obchodní společnost se 100% obchodním podílem příjemce dotace (obce).

B) Doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s ohledem na druh a charakter stavby (územní souhlas, pravomocné územní rozhodnutí, sdělení k ohlášení stavby, pravomocné stavební povolení apod.).
Pokud akce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, příjemce předloží doklad o tomto od příslušného stavebního úřadu, případně speciálního stavebního úřadu (v případě staveb pozemních komunikací a vodohospodářských děl). Tuto skutečnost nelze doložit čestným prohlášením.
Jestliže je předmět dotace památkově chráněn nebo se nachází v památkově chráněném území, musí příjemce doložit také závazné stanovisko, popř. rozhodnutí orgánu státní památkové péče.

C) Aktuální výpis z katastru nemovitostí - pouze pokud se změnil stav od podání žádosti.
Souhlas s realizací akce ze strany vlastníka nemovitosti, ne starší 6 měsíců - pouze v případě akcí týkajících se chodníků, místních komunikací, technické infrastruktury, veřejných prostranství, sakrálních staveb a hřbitovů, které nejsou ve vlastnictví příjemce dotace.
U akcí týkajících se veřejného rozhlasu a osvětlení příjemce doloží katastrální mapu se zákresem umístění a soupis dotčených parcel, nemusí dokládat výpis z katastru nemovitostí.

Výše uvedené doklady předloží příjemce osobně v neověřených kopiích při podpisu dotační smlouvy nebo je naskenované vloží před uzavřením smlouvy do systému eDotace (v tomto případě se musí příjemce telefonicky spojit s příslušným administrátorem DT, který jeho žádost v eDotacích nastaví do stavu Doplnění podkladů; po vložení dokladů stiskne příjemce tlačítko Podklady doplněny).

Smlouvy o poskytnutí účelových dotací z dotačního titulu HS a NPO PK 2018 budou se schválenými žadateli sepisovány v termínu od 20. 6. 2018 do 31. 10. 2018 (s případným náhradníkem do max. 30. 11. 2018) VŽDY po předchozí telefonické domluvě na konkrétním termínu s pracovníkem Oddělení regionálního rozvoje ORR KÚPK (dle okresu realizace dotované akce):
Mgr. Václav Baxa - okres Domažlice - tel. 377195406
Ing. Michaela Černá - okres Klatovy a Tachov - tel. 377195305
Bc. Petra Hessová - okres Plzeň-jih a Plzeň-město - tel. 377195695
Bc. Lenka Šmejkalová - okres Plzeň-sever a Rokycany - tel. 377195764.

Informace o stavu jednotlivých Žádostí obcí jsou pro žadatele (i veřejnost) k dispozici v systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/).

V příloze tohoto článku se nachází i formulář Závěrečného vyhodnocení akce (příloha Pravidel DT).

Soubory ke stažení