Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně

11. listopadu 2019 Renáta Sejáková
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/198/IM/19

B e z ú p l a t n ý    p ř e v o d    p o z e m k ů

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 306 13 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemky

- parc. č. 52 o výměře          180 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 335/2 o výměře       13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 1024/3 o výměře     16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 1027/2 o výměře   180 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,

- parc. č. 1032/19 o výměře 287 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2247 o výměře      700 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2251 o výměře      618 m2, lesní pozemek,

- parc. č. 2252 o výměře      762 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

- parc. č. 2275 o výměře      249 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

 

zapsané na LV č. 205 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Chrást a k. ú. Chrást u Plzně,

 

do vlastnictví obce Chrást, IČO: 00257851.

- parc. č. 52 o výměře 180 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 335/2 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1024/3 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1027/2 o výměře 180 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
- parc. č. 1032/19 o výměře 287 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2247 o výměře 700 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2251 o výměře 618 m2, lesní pozemek,
- parc. č. 2252 o výměře 762 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 2275 o výměře 249 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

zapsané na LV č. 205 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Chrást a k. ú. Chrást u Plzně,

do vlastnictví obce Chrást, IČO: 00257851.V Plzni dne 20. 11. 2019  JUDr. Michal Bouřa, MBA v. r.
vedoucí odboru investic a majetku Originál dokumentu ve verzi pro tisk naleznete v příloze.

Soubory ke stažení